Zhang Ziyi as Zhao Di in Sony Pictures Classics' The Road Home - 2001
Zhang Ziyi as Zhao Di in Sony Pictures Classics' The Road Home - 2001
Names: Zhang Ziyi
Copyright: 2001 Sony Pictures Classics

TOP