Bai Ling plays Shen Yuelin in Jon Avnet's drama/thriller Red Corner - 1997.
Bai Ling plays Shen Yuelin in Jon Avnet's drama/thriller Red Corner - 1997.
Titles: Red Corner
Names: Bai Ling
Copyright: 1997 Metro Goldwyn Mayer

TOP