Left: Bai Ling as Shen Yuelin; Right: Richard Gere as Jack Moore.
Left: Bai Ling as Shen Yuelin; Right: Richard Gere as Jack Moore.
Titles: Red Corner
Copyright: 1997 Metro Goldwyn Mayer

TOP