Right: Bai Ling as Shen Yuelin.
Right: Bai Ling as Shen Yuelin.
Titles: Red Corner
Names: Bai Ling
Copyright: 1997 Metro Goldwyn Mayer

TOP